Политика за поверителност

Политика за поверителност на „Калос Естейтс“ ООД

Дата на последна актуализация: 28.07.2023

Ние от „Калос Естейтс“ ООД  (“Администратор”,“Ние”)  ценим Вашата поверителност. Настоящата Политика за поверителност (“Политика”) съдържа информация относно начина, по които Ние събираме, използваме и по друг начин обработваме Вашите лични данни във връзка с предоставянето на нашите услуги (“Услуги”). Повече информация за нас и нашите Услуги можете да получите на нашия уебсайт www.kalos-estates.com (“Уебсайт”).

Личните данни представляват всякакъв вид информация, която е свързана с идентифицирано лице или лице, което може да бъде идентифицирано. Запознайте се внимателно с настоящата Политика, за да добиете представа как Ние събираме, използваме, защитаваме и цялостно обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, включително Общия регламент относно защитата на данните (“ОРЗД”) и Закона за защита на личните данни на Република България („ЗЗЛД“).

1. Кои сме ние?

Администратор на Вашите лични данни в качеството Ви на потребител, потенциален или настоящ клиент, е „Калос Естейтс“ ООД , ЕИК 207335601, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстова вада, ул. „Ген. Иван Колев“ № 14Б, ет. 5, ап. 501.

2. Как и защо обработваме личните Ви данни?

Ние можем да събираме лични данни от Вас, когато използвате нашите Услуги като:

 •  посредничество при покупка или продажба на недвижим имот;
 •  публикуване в нашия Уебсайт на обява за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имот;
 •  извършване на огледи;
 •  консултиране и съдействие при договаряне на условията на покупко-продажба на недвижим имот;
 •  изготвяне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот;
 •    организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба, както и други услуги, предлагани от Нас, в т.ч. отдаване под наем, услуги по управление на имот и др.

Вие разбирате и сте наясно, че предоставянето на нашите Услуги предполага обработване на Ваши лични данни, както и достъп до информация и документи, свързани с даден недвижим имот, които могат да съдържат лични данни за Вас, Ваши близки и други лица.

В таблицата по-долу неизчерпателно сме посочили категориите лични данни, които събираме, за какви цели ги събираме, на какво правно основание ги обработваме, както и срока, за който ги съхраняваме:

ЦелЛични данниПравно основаниеСрок за съхранение
Посредничество при покупка или продажба на недвижим имот Име, презиме, фамилия;  Номер, дата и място на издаване на лична карта;  ЕГН;  Адрес; Административен адрес и други идентификационни данни на недвижим имот.Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.До 6 месеца след финализирането на сделката по прехвърляне на собствеността на недвижимия имот или след прекратяване на отношенията с клиент.
Извършване на оглед Име, презиме, фамилия;  Номер, дата и място на издаване на лична карта;  ЕГН;  Адрес; Административен адрес и други идентификационни данни на недвижим имот.Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
Публикуване на обява в нашия Уебсайт за продажба/отдаване под наем или покупка/наемане на недвижим имотАдминистративен адрес на недвижими имот; Снимки, описание  и характеристики на недвижим имот.Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.До изтичане срока на обявата и/или премахването й от Уебсайта.
Изготвяне и подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот; организиране на подписване на предварителен договор и нотариален акт за продажба; Данни по лична карта;  Нотариален акт на имот или друг документ за собственост;  Удостоверение за данъчна оценка на имот;  Удостоверение за тежести върху имота;  Удостоверение за наследници;  Справки и документи от СГКК;  Удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за наличие или липса на задължения;  Документи относно постоянен адрес;  Документи относно семейно положение;  Други документи, необходими за прехвърляне на собствеността на имота.Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора, както и за изпълнение на законови изисквания;До 6 месеца след финализирането на сделката по прехвърляне на собствеността на недвижимия имот или след прекратяване на отношенията с клиент.
Персонализиране на Вашето потребителско изживяване, предоставяне на съдържание, предложения и оферти, от които бихте имали интерес, както и подобряване качеството на нашите услуги Име и фамилия;  Имейл адрес;  IP адрес;  Гео локация;  Данни за трафик;  Данни за бисквитки.Съгласие или Наши легитимни интереси.Данните за Бисквитки се съхраняват за периода на валидност на съответния вид бисквитка.
С цел да отговаряме на Вашите запитвания. Име и фамилия;  Имейл адрес.Обработването е необходимо за изпълнението на договорно задължение, което имаме към Вас, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договора.Не по-дълъг от необходимото за постигане на целите, за които данните са събрани.
С цел да Ви изпращаме периодични нотификации относно други продукти и услуги, предлагани от Нас и нашите партньори. Име и фамилия;  Имейл адрес.Вашето съгласие.Личните данни, необходими за изпращане на комуникация, ще бъдат обработвани до момента, в който оттеглите съгласието си за получаване на подобна комуникация.

Ние ще използваме личните Ви данни само и единствено за целите, за които са били първоначално събрани, освен ако нямаме законово основание да ги съхраняваме и използваме за друга цел, която е съвместима с първоначалната. Ако желаем да използваме данните Ви за друга цел, която няма общо с първоначалната, ще се свържем изрично с Вас, като Ви уведомим за правното основание, което ни позволява да направим това, както и за целите на обработката. Когато се налага да събираме и обработваме лични данни в изпълнение на приложимо към Нас законово задължение/изискване  или договорно задължение, което имаме към Вас, но Вие не предоставите поисканите данни, Ние можем да бъде възпрепятствани в предоставянето на Услугите ни към Вас. В такъв случай би могло да се наложи да прекратим предоставянето на определена услуга към Вас, за което ще бъдете изрично уведомени.

Предоставянето на информация, която не е абсолютно необходима за предоставяне на нашите Услуги, е изцяло по Ваша преценка. Всички незадължителни данни, които ни предоставяте при използването на Услугите или чрез друга комуникация с нас, които не сме поискали изрично от Вас, но сте ни предоставили, ще разглеждаме като лични данни, получени при изрично изразено съгласие за обработването. Такива данни ще обработваме законосъобразно чрез прилагане на принципите за законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, свеждане на данните до минимум, ограничение на съхранението и поверителност.

Също така, възможно е да сме задължени да съхраняваме определени категории лични данни за срок, определен със закон. Например, носители на счетоводна информация се съхраняват за срок от три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

3. Как защитаваме Вашите лични данни?

Ние сме отдадени на защитата на Вашите лични данни. За тази цел прилагаме разнообразие от технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни срещу нерегламентиран достъп, обработване, непредвидена загуба, унищожаване или повреда.

Вашите лични данни се съхраняват на сигурни сървъри и са достъпни само до строго ограничен брой лица, които имат изрично право на достъп до нашите системи и са обвързани от задължение за поверителност.

Като част от предвидените мерки за защита на личните данни, ние използваме метода на псевдонимизация на част от данните. Част от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на Услугите, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

4. Използваме ли бисквитки и какви?

Да, Ние използваме бисквитки. Бисквитките са малки по размер файлове, които даден сайт или доставчик на услуга съхранява в паметта на Вашето устройство посредством използвания от Вас браузър (ако сте позволили това). Те позволяват на сайта или доставчика на услуга да разпознават Вашия браузър и да запаметяват определена информация. Можете да получите повече информация относно видовете бисквитки, които използваме, в таблицата по-долу:

Вид бисквиткиЦел
Строго необходими бисквиткиСтрого необходимите бисквитки правят работата на Уебсайта възможна, като подпомагат основни функции от рода на навигацията между страниците и достъпа до защитените части на Уебсайта. Нашият Уебсайт не може да работи правилно без такива бисквитки, поради което не може да бъде отказано тяхното използване.
Функционални бисквиткиНие използваме функционални бисквитки, за да проследим и запаметим определени действия, които извършвате в рамките на нашия уебсайт. Ние използваме тези бисквитки, за да съберем данни относно трафика на посещение и Вашето взаимодействие с уебсайта, с цел предоставяне на по-добро потребителско изживяване и по-персонализирани функционалности за в бъдеще. Възможно е да използваме бисквитки на сигурни трети страни – доставчици на услуги, които да следят тази информация от наше име.
Статистически бисквиткиСтатистическите бисквитки помагат на собствениците на сайтове да научават как посетителите си взаимодействат със сайтовете, като събират и докладват анонимна информация. Тези бисквитки ни позволяват да анализираме Вашите предпочитания на база досегашното Ви или настоящо поведение в уебсайта, с цел подобряване на нашите услуги.
Маркетингови бисквиткиМаркетинговите бисквитки се използват за проследяване на посетителите между отделни уебсайтове. Целта им е показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са привлекателни за него, като това ги прави по-ценни за издателите на реклами и рекламодатели-трети страни.

Вие винаги разполагате с възможността да откажете използването на бисквитки чрез настройките на своите предпочитания в настройките на Вашия браузър. Също така, имате възможност да променяте предпочитанията си по всяко време чрез промяна на опциите на Вашия браузър. За блокиране на бисквитки в конкретен браузър, научете повече тук:

Отказът от бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността или до невъзможност да използвате услугите на нашия Уебсайт.

5. С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

 •  ни предоставите своето изрично, информира и свободно дадено съгласие;
 •  въпросните трети страни ни предоставят достатъчно гаранции за защита на данните;
 •  това се изисква по закон или по силата на акт на публичен орган;
 •  има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на потребителите на Уебсайта, на нашите клиенти или значим обществен интерес;
 •  това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за поверителност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяването на тази дейност. Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.
В случай че желаете да Ви съдействаме в процеса по прехвърляне на собствеността на недвижим имот, е възможно да предоставим част от Вашите лични данни на трети страни като банки, адвокати, нотариуси и други лица, които биха могли да вземат участие в процеса по прехвърляне на собствеността върху имота.


Част от Вашите лични данни, както и някои от данните, свързани с Вашия имот, могат да бъдат видими за други потребители на нашите Услуги, с цел оптимизиране на процеса по търсене и предлагане на недвижим имот по предварително зададени критерии, както и в хипотезата на посредничество при покупко-продажба на недвижим имот.

Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират пряко, с нашите търговски партньори с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти. 

За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще Ви информираме допълнително и при необходимост ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме получателите или категориите получатели на Ваши лични данни, както и целите на предаването им.


По силата на съдебно решение или акт на друг държавен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.

Възможно е някои получатели на Вашите данни да са установени в трети страни (извън ЕС и ЕИП). Съответните държави извън ЕС и ЕИП може да не гарантират същото ниво на защита на личните данни като това във Вашата държава. В такива случаи Ние ще гарантираме, че личните данни са адекватно защитени от получателите на данните в тези държави посредством механизмите за законосъобразно предаване на данни в трети страни, предвидени в ОРЗД. За повече информация относно предаването на Вашите данни и получателите на тези данни можете да се свържете с нас по всяко време на посочените по-долу координати за контакт.

6. Линкове към уебсайтове на трети страни


Настоящата Политика е приложима и валидна само за потребители на Услугите, предлагани от Нас и/или достъпни чрез нашия Уебсайт. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които ние не контролираме, но към които нашия Уебсайт препраща директно или индиректно. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании разполагат със собствени политики за поверителност, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за поверителност на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни на същите.


7. Вашите права

Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от Нас, за произхода на данните, за какви цели са били използвани данните, за получателите или категориите получатели на тези данни, на които са предоставени данните, както и за други аспекти на обработката на Вашите данни. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.

Моля, имайте предвид, че правото Ви на достъп до данните може да се ограничи изцяло или частично, като се отчитат основните Ви права и законните интереси, в случаите, предвидени в закона.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) считате, че личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) оттеглили сте съгласието за обработка, върху което се основава обработването на Вашите данни, и считате, че Ние не разполагаме с друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) считате, че обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към Нас.

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели. Въпреки това, дори ако възразите срещу определена обработка, ние можем да продължим тази обработка, ако това е разрешено или сме задължени да го направим, например, за да можем да изпълним законови изисквания или договорни задължения, поети към Вас.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii)  сте възразили срещу обработването на данните за целите на нашите легитимни интереси, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции. Нас ще ограничи обработването на личните Ви данни, без да ги изтрием, когато точността на личните данни е оспорена от Вас и това не може да се провери, или когато запазването на личните Ви данни е необходимо за доказателствени цели.

Право на оттегляне на съгласие

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на преносимост на данните

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили въз основа на договор или при изрично изразено от Вас съгласие, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

Право на жалба до надзорен орган

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до съответния надзорен орган. Използвайте следния линк, за да намерите  компетентния орган в държавата-членка на ЕС, в която е обичайното Ви местопребиваване, където работите или където предполагате, че е извършено нарушението:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Съветваме Ви да адресирате претенциите си първо до Нас, за да получите по-бързо и ефективно разрешаване на проблема.

Ние имаме право да откажем да уважим Ваше искане за упражняване на права, когато същото е неоснователно, както и когато това се налага по причини от важен обществен интерес или с оглед защитата на правата и свободите на други лица. При всички положения Вие ще бъдете своевременно и надлежно информирани за решението и мотивите за него по всяко подадено от Вас искане за упражняване на права.

8. Контакт с нас. Искания за упражняване на права и въпроси.

В случай че имате въпроси, сигнали или искания във връзка с Вашите лични данни, обработвани от Нас, не се колебайте да се свържете с Нас на имейл адрес office@kalos-estates.com.


Възможно е да правим периодични промени по настоящата политика. Можете да откриете най-актуалната версия на нашия уебсайт.