Общи условия на промоция

Общи условия на промоция с награда, организирана и провеждана от Kalos Estates в периода от 14.02.2024 г. – 31.05.2024 г.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Член 1 (1) Промоцията се организира и провежда от Калос Естейтс ООД, ЕИК 207335601 със седалище и адрес на управление на дейността: гр. София 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстова вада, ул. „Ген Иван Колев“ No 14Б, ет. 5, ап. 501.

 (2) Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на промоцията съгласно обявеното в настоящите Общи условия.

(3) В случай на настъпили вреди при провеждането на промоцията по вина на организатора, организаторът отговаря само за тези вреди, които са причинени от него при форма на вина: умисъл и груба небрежност.

(4) Организаторът не носи отговорност за субективно тълкуване на настоящите Общи условия от участници в промоцията, което тълкуване е в несъответствие и/или в противоречие с клаузите на настоящите Общи условия.

Член 2 Периодът, в който се организира и провежда промоцията, започва на 14.02.2024 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 31.05.2024 г. В този период всяко физическо лице, което отговаря на изискванията и изпълни условията на настоящите Общи условия се счита за участник.

Член 3 Промоцията се популяризира в уебсайта и Facebook страницата на Калос Естейтс:

https://kalos-estates.com/

https://www.facebook.com/kalosestates

Член 4 Информация за промоцията, както настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на интернет страницата и уебсайта на организатора и ще бъде достъпна през целия период на провеждане.

II. НАГРАДА

Член 5 (1) При организиране и провеждане на настоящата промоция организаторът ще предостави на всички печеливши ваучер за уикенд за двама в СПА хотел King’s Valley, град Казанлък или друг.

(2) Наградата ще получат всички участници, които отговарят на условията за участие. 

Член 6 Участниците имат ангажимента сами да уточнят подходящите дати за използване на спечеления ваучер с представител на СПА хотел King’s Valley или друг.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Член 7 Право на участие в промоцията има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода: 14.02.2024 г. – 31.05.2024 г. е подписало договор за посредничество за покупка или продажба с Калос Естейтс ООД на минимална стойност 150 000 евро.

Член 8  В промоцията нямат право да участват служители и работници на Калос Естейтс ООД.

Член 9 Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в промоцията участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

Член 10 За печеливш се счита всяко пълнолетно дееспособно физическо лице с подписан в упоменатия срок договор за посредничество за покупка или продажба, след който има осъществена сделка, независимо кога се случи нейното осъществяване. 

IV. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Член 11 Всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода: 14.02.2024 г. – 31.05.2024 г. е подписало договор за посредничество за покупка или продажба с Калос Естейтс ООД, се счита за автоматично регистриран участник.

V. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Член 12 Печелившите участници ще получат наградата си след осъществена сделка при подписан договор за посредничество на покупка или продажба с Калос Естейтс.

Член 13 Всеки печеливш участник носи лична отговорност за използването на спечелия ваучер. 

Член 14  Печелившите участници нямат право да предоставят или продават наградата си на трети лица. 

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

Член 15 (1) За провеждането на промоцията от организатора ще се събират, обработват, използват и съхраняват лични данни на участниците съгласно Правилата за събиране, обработване, използване и съхранение на лични данни в организирана томбола от Калос Естейтс ООД, ЕИК 207335601 ,  в периода от 14.02.2024 г. – 31.05.2024 г., публикувани на интернет страницата на организатора: https://kalos-estates.com/

(2) Всяко лице, което отговаря на условията за участие и вземе участие в играта, дава съгласие данните, които предостави, да се обработват с маркетинг цели от Калос Естейтс ООД.

(3) Допълнителна информация относно събиране, обработване, използване и съхраняване на личните данни може да се получи от всеки участник в промоцията чрез подадено заявление, подписано с електронен подпис, на следния имейл-адрес на администратора: office@kalos-estates.com

VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът на промоцията не носи отговорност за подадена от печелившия участник неточна или грешна информация. Всеки печеливш участник си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на спечелената награда. В случай че печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства приемането на спечелената награда, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.

2. Организаторът на промоцията има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията, посочени в Официалните правила.

3. Участници, които не спазват Официалните правила ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху промоцията, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в промоцията или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16 Организаторът има безусловно и неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си, в следните случаи:

1.При настъпване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

2. При започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с промоцията от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД;

3. При промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на промоцията, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

4. В други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

Член 17 (1) Всяко лице, което има необходимост от допълнителни разяснения по настоящите Общи условия, може да подаде заявление на следния имейл-адрес на организатора: office@kalos-estates.com

(2) Поисканата информация по реда на предходната алинея ще  се предостави от Калос Естейтс в срок до 3 работни дни от постъпване на искането чрез изпращане на имейл на електронната поща, от която е изпратен имейл за исканата информация. С изпращане на имейл от Калос Естейтс на тази електронната поща, съдържащ отговор на поисканата информация, тази информация се счита, че е била предоставена.

(3) Калос Естейтс ООД няма да предоставя допълнителни разяснения, когато подаденото заявление е за предоставяне на информация, която се съдържа в настоящите Общи условия.

Член 18  Настоящите Общи условия могат да се изменят от Калос Естейтс ООД при констатиране на необходимост от внасяне на яснота в клаузите им при тяхното тълкуване и прилагане, както и за привеждането им в съответствие с нормативни разпоредби и нормативни промени.