Общи условия

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Калос Естейтс ООД, ЕИК 207335601, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстова вада, ул. „Ген Иван Колев“ No 14Б, ет. 5, ап. 501 и клиентите, наричани по-долу ползватели/потребители, на корпоративния уебсайт – https://kalos-estates.com/ , наричан по-долу „уебсайт”.

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Калос Естейтс ООД 

2. Седалище и адрес на управление/упражняване на дейността:  гр. София 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстова вада, ул. „Ген Иван Колев“ No 14Б, ет. 5, ап. 501.

3. Данни за кореспонденция:  гр. София 1407, р-н Триадица, ж.к. Кръстова вада, ул. „Ген Иван Колев“ No 14Б, ет. 5, ап. 501, e-mail: office@kalos-estates.com

4. Вписване в публични регистри: ЕИК 207335601

5. Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG207335601

III. Характеристики на електронен магазин

Чл. 3. Уебсайта е достъпен на адреса в Интернет https://kalos-estates.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да се информират за предлаганите от уебсайта стоки/услуги, включително следното:

1. Да извършват законосъобразни действия за преглеждане на уебсайта и използване на услугите за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с уебсайта чрез интерфейса на страницата на уебсайта или чрез външни услуги на трети лица, достъпни в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките/услугите, предлагани от уебсайта;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с уебсайта, съгласно поддържаните от електронния магазин начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от уебсайта;

6. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на уебсайта в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките/услугите, предлагани от https://kalos-estates.com/ за които е приложимо правото на отказ от договора;

Чл. 4. https://kalos-estates.com/ доставя стоките/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките/услугите, предлагани от уебсайта чрез интерфейса на https://kalos-estates.com/, достъпен на страницата https://kalos-estates.com/ в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, https://kalos-estates.com/ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки и да предостави определените от него чрез интерфейса услуги.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки/услуги съгласно условията, определени на сайта и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на сайта в Интернет.

(4) https://kalos-estates.com доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от  https://kalos-estates.com на страницата на уебсайта и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката, ако е предвидена от https://kalos-estates.com/, се определя отделно и изрично от цената на стоките/услугите.

Чл. 6. (1) Ползвателят и https://kalos-estates.com/ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на плащане.

IV. Използване на уебсайт

Чл. 7. (1) За да използва уебсайта за сключване на договори за покупко-продажба на стоки/услуги, Ползвателят следва да избере една или повече от предлаганите стоки/услуги.

(2) С натискане на бутона за потвърждение на общите условия, политиката за лични данни и политиката на бисквитките на https://kalos-estates.com/, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, политика за лични данни и политика на бисквитките, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(3) При извършване на покупка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. 

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 9. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на https://kalos-estates.com/ и/или партньорски уеб сайт, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от https://kalos-estates.com/ стоки/услуги в електронния магазин. 

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между https://kalos-estates.com/ и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта.

(4) Страна по договора с https://kalos-estates.com/ е Ползвателят, заявил покупка на стока/услуга от сайта.

(5) https://kalos-estates.com/ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на приемането на общите условия чрез изявление в сайта на https://kalos-estates.com/ Договорът за покупко-продажба на стока/услуга се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на https://kalos-estates.com/

(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока/услуга, Доставчикът или негов търговски партньор изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) https://kalos-estates.com/ предоставя стоките/услугите на Ползвателите и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с https://kalos-estates.com/ по следната процедура:

– Посещаване на страницата на уебсайта;

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на уебсайта и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката, потвърждаване с код и приемане на условия;

– Избор на способ и момент за плащане на цената;

– Потвърждение на поръчката.

VI. Особени задължения на https://kalos-estates.com/Защита на потребителите

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в уебсайта, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките/услугите, предлагани от https://kalos-estates.com/ са определени в профила на всяка стока/услуга на уебсайта.

(2) Цената на стоките/услугите с включени всички данъци се определя от https://kalos-estates.com/ в профила на всяка стока/услуга в сайта на уебсайта.

(3) Стойността на евентуални пощенски и транспортни разходи, невключени в цената на стоките, се определя от https://kalos-estates.com/ и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките/услугите в сайта на https://kalos-estates.com/;

– При избиране на стоките/услугите за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на https://kalos-estates.com/

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на https://kalos-estates.com/ преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) https://kalos-estates.com/ посочва условията за получаване на отделните стоки/услуги в сайта си.

(7) https://kalos-estates.com/ или негов търговски партньор посочва, преди сключването на договора, общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки/услуги.

(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на уебсайта или по електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че https://kalos-estates.com/ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка. 

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на https://kalos-estates.com/ Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на https://kalos-estates.com/ Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки/услуги, предоставени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

2. за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред https://kalos-estates.com/ чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на https://kalos-estates.com/ 

(4) В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, https://kalos-estates.com/ възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. https://kalos-estates.com/ възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. https://kalos-estates.com/ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от https://kalos-estates.com/

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от https://kalos-estates.com/ стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до https://kalos-estates.com/ чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на електронния магазин.

(8) Когато https://kalos-estates.com/ е предложило да прибере стоките само, то може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) https://kalos-estates.com/ не предлага на потребителите възможност за свободен отказ на вече закупена стока/услуга и връщане на осъществено плащане при вече сключен договор с търговси партньор на https://kalos-estates.com/, предлагащ конкретната стока/услуга.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката/услугата и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока/услуга поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на https://kalos-estates.com/ и/или такъв на негов търговски пъртьор, освен ако стоките/услугите са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и https://kalos-estates.com/ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта и/или този на негов търговски партньор.

(3) Ако https://kalos-estates.com/ не може да изпълни договора поради това, че вече не предоставя поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) https://kalos-estates.com/ предоставя стоките/услугите на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и https://kalos-estates.com/ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. Други условия

Чл. 17. https://kalos-estates.com/ доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от https://kalos-estates.com/ и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно https://kalos-estates.com/

VIII. Защита на личните данни

Чл. 19. (1) https://kalos-estates.com/ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, https://kalos-estates.com/ ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите.

(3) https://kalos-estates.com/ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че https://kalos-estates.com/ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. Във всеки момент, https://kalos-estates.com/ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на действията, които е извършил в рамките на сайта.

IX. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 21. Настоящите общи условия по всяко време могат да бъдат изменяни от https://kalos-estates.com/ 

Чл. 22. https://kalos-estates.com/ публикува тези общи условия на сайта на електронния магазин заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. Прекратяване

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с https://kalos-estates.com/ се прекратяват в следните случаи:

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока/услуга, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки/услуги.

XI. Други условия

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До ……………

………………  ЕИК …………….

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

……………………………………… /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

…………………………………………….. /Име на потребителя/

Гр./с…………………………………….. /Адрес на потребителя/

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

– сключване на договора – при договор за услуги;

– приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.